Regio Noord-Brabant

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS waarin Infectiepreventie een belangrijk thema is. Maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van infectiepreventie in de regio Noord-Brabant.

Audit programma infectiepreventie ziekenhuizen (APIP)

Ook voor infectiepreventie geldt ‘meten is weten’. Binnen het auditprogramma infectiepreventie ziekenhuizen ontwikkelen de ziekenhuizen in Noord-Brabant gezamenlijk uniforme audits die een relatie hebben met infectiepreventie. Door uniform, objectief en reproduceerbaar onderdelen van de infectiepreventie te meten zijn resultaten vergelijkbaar. En op basis van de verschillen kunnen ziekenhuizen van elkaar leren.

Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie Langdurige Zorg (KNIP-LZ)

Ter ondersteuning van instellingen in de langdurige zorg op het gebied van infectiepreventie zijn wij gestart met KNIP-LZ, een lerend kwaliteitsnetwerk. Er is een kwaliteitsinstrument opgesteld en dit instrument is in een pilot getest. Door inzicht te krijgen in de eigen verbeterpunten en te zien welke organisaties uit de regio op dat onderwerp erg goed scoren, wordt gericht kennis delen en samenwerken aan infectiepreventie mogelijk.

Hygiëne en Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk (HIP in de HAP)

Ook de huisartsenpraktijk heeft een richtlijn voor infectiepreventie. Net als bij andere zorgaanbieders is het soms lastig om de richtlijn in de praktijk uit te voeren. Om praktijken hierbij te ondersteunen is er een infectiepreventie audit ontwikkeld, speciaal voor de huisartsenpraktijk. Deze audit is daarnaast zeer geschikt als voorbereiding op een praktijkaccreditatie, waar infectiepreventie ook onderdeel van uitmaakt.

Basisscholing Infectiepreventie Langdurige Zorg

Voor iedereen die bijdraagt aan de verpleging, verzorging of het welzijn van cliënten in de langdurige zorg is deze basisscholing infectiepreventie ontwikkeld. De scholing gaat uit van de basisprincipes van ‘samen leren in de wijk’, wat betekent dat de thema’s in de scholing behandeld worden op basis van de praktijkvragen en praktijkvoorbeelden van de deelnemers.

Scholingsvouchers

Om binnen zorginstellingen aandacht te creëren voor infectiepreventie op de werkvloer en de zorg in de 1e, 2e en 3e lijn met elkaar te verbinden, is er een stimuleringsfonds. Kies een of meerdere conceptaanvragen van Rezisto om snel aan de slag te kunnen. Deze aanvraag werkt als een scholingsvoucher ter waarde van een vooraf bepaald bedrag, die u als organisatie kunt verzilveren bij Rezisto.

Infectiepreventie Audit App (IPA)

Meten is weten. Daarom vinden we het vanuit ons Zorgnetwerk belangrijk dat we de infectiepreventie in zorginstellingen meten én vergelijken. Door het uitwisselen van resultaten kunnen instellingen vervolgens van elkaar leren. Om dit te ondersteunen is de Infectie Preventie Audit (IPA) app ontwikkeld. De audit app is ontwikkeld door de regionale zorgnetwerken Rezisto, LINK, Holland West en Euregio/Zwolle.

Ga voor meer informatie naar de website van Rezisto, het regionaal zorgnetwerk antibioticaresistentie voor Noord-Brabant, of neem contact op via contact@rezisto.nl