Regio Zuidwest-Nederland

De tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie werken allemaal binnen hetzelfde beleidskader van het Ministerie van VWS waarin Infectiepreventie een belangrijk thema is. Maar elk zorgnetwerk bepaalt op regionaal niveau waar de prioriteiten liggen en welke projecten er uitgevoerd worden. Hieronder vind je een overzicht van regionale activiteiten en lopende projecten op het gebied van infectiepreventie in de regio Zuidwest Nederland (GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland).

Handen Uit De Mouwen

Het programma Handen uit de Mouwen (HUM) is in 2014 opgezet binnen de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). HUM heeft als doel de naleving van kledingregels en handhygiëne door zorgprofessionals structureel te verbeteren om zo ziekenhuis gerelateerde infecties terug te brengen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben alle Raden van Bestuur, de besturen van de medische staven en de verpleegkundige adviesraad, van de participerende instellingen, ingestemd met het programma.

Goed Gebruik Handschoenen

In het dagelijks werk worden te vaak handschoenen gebruikt, ook in situaties waarin dat niet altijd veilig is. Handschoenen worden dan gebruikt in plaats van handhygiëne. Daarom is in maart 2021 het project Goed Gebruik Handschoenen gestart binnen het zorgnetwerk IP & ABR Zuidwest-Nederland. Het doel is de verspreiding van micro-organismen via de handschoenen te bestrijden. Bijkomend effect is het tegengaan van onnodig gebruik van beschermingsmiddelen wat zowel kosteneffectief is als een bijdrage levert aan het duurzaamheidsbeleid.

Schone Handen Helpen

Het belang van goede infectiepreventie in verpleeg-en verzorgingshuizen is door de corona pandemie nog duidelijker geworden. Goede handhygiëne gaat de verspreiding van (resistente) micro-organismen tegen en vermindert zorg gerelateerde infecties. Echter blijft het goed uitvoeren van handhygiëne lastig. Omdat dit juist zo belangrijk is, start het IP&ABR Zorgnetwerk met het project Schone Handen Helpen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Schoonmaak & Desinfectie

Binnen het IP & ABR zorgnetwerk werken wij binnen de werkgroep Schoonmaak & Desinfectie samen met deskundigen infectiepreventie uit de regio Zuidwest-Nederland om verschillende scholingsmaterialen voor o.a. schoonmaakmedewerkers te ontwikkelen. We starten met de sectoren ziekenhuizen en de langdurige zorg. Ons doel is om het belang van goede schoonmaak en desinfectie onder de aandacht te brengen, het juiste onderscheid tussen beide te maken en we richten ons ook op het juist uitvoeren van de vereiste handelingen. 

Voucherregeling

Werk je in een organisatie in de langdurige zorg die medewerkers wil gaan scholen op het gebied van infectiepreventie? Het zorgnetwerk voor infectiepreventie en tegen antibioticaresistentie wil jullie hier graag bij op weg helpen. Speciaal voor de langdurige zorg hebben wij een voucherregeling geopend. Hiermee kunnen organisaties in de langdurige zorg maximaal € 2.000,- per organisatie aanvragen

Werkgroep MBO/HBO

De werkgroep MBO/HBO is actief van start gegaan in de regio met netwerksamenwerking. Alle MBO/HBO-instellingen met relevante zorgopleidingen hebben inmiddels gereageerd op ons verzoek tot samenwerking.  De huidige situatie toont dat leerlingen soms maar één les infectiepreventie gehad hebben en deze les soms niet op het juiste moment krijgen (voordat ze de praktijk ingaan). Ons doel is daarom om de opleidingen in de regio op niveau te krijgen in lijn met de verwachtingen van de regionale afdelingen infectiepreventie. Idealiter is de basis op orde wanneer studenten een stage- of werkplek voor het eerst betreden. Dit gaan wij doen door gastlessen aan te bieden en zogenoemde “teach the teacher” lessen. Ook hebben wij een checklist ontwikkeld voor het praktijklokaal. De gastlessen zijn ontwikkeld en zijn aan te vragen in fysieke en digitale vorm.

Ga voor meer informatie naar de website van het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland of neem contact op via abr.zwn@erasmusmc.nl.